Головна » Статті » Реформи в Україні » Пенсійна реформа

Роз’яснення щодо змін в пенсійному забезпеченні

Пенсійний фонд дає роз’яснення щодо змін в пенсійному забезпеченні з 1 січня 2012 року. Людей, які зверталися на гарячу лінію, най­більше цікавили питання, по­в’язані з особливостями при­значення та перерахунку пен­сій. Зокрема, щодо зарахуван­ня пільгового стажу, визначен­ня заробітної плати для обчи­слення розміру пенсій. До вашої уваги відповіді на найбільш типові запитання.

Розмір пенсії
з 1 січня

— Я працю­вав у зоні відчуження з 9 верес­ня по 14 листопада 1986 року. За жовтень 1986 року отримав зарплату в розмірі 890 крб. Нині я маю II групу інвалідно­сті, утрата працездатності становить 80%. У якому розмірі мені буде призначено пенсію з 1 січня 2012 року?

— Із січня 2012 року під час обчислення заробітку для призначення пенсії засто­совуватимуть формульний під­хід. Тобто вашу заробітну пла­ту за жовтень 1986 року буде обчислено за формулою, визна­ченою в постанові Кабінету Міністрів України від 23 листо­пада 2011 року № 1210.

Тобто ваші 890 крб. треба поділити на 179 крб. (це показ­ник середньомісячної заробіт­ної плати робітників та служ­бовців, зайнятих у галузях на­ціональної економіки, за місяць, за який розраховують коефіці­єнт заробітної плати, тобто за жовтень 1986 року). Як резуль­тат отримаємо середньомісяч­ний коефіцієнт заробітної пла­ти, який ураховують під час об­числення пенсії. Він дорівню­ватиме 4,97.

Заробіток для обчислення пенсії визначатимуть таким чином: 4,97 помножити на 928,81 грн. (це середня заробіт­на плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за 2006 рік, з якої сплачено страхові внески та яку застосовують для обчис­лення пенсії відповідно до За­кону України «Про загально­обов’язкове державне пенсій­не страхування»), отримаємо 4616,19 грн.

Відповідно розмір вашої пенсії становитиме: 4616,19 грн. помножити на 80% (розмір від­шкодування фактичних збитків, визначений органами МСЕК), тобто 3692,95 грн.

— У якому розмірі мені з 1 січня виплачуватимуть додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров’ю?

— Розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, з 1 січня 2012 року збільшено для інва-лідів-ліквідаторів усіх груп, зокрема, для II групи інва­лідності додаткову пенсію під­вищили із 20 до 40% від про­житкового мінімуму, визначе­ного для осіб, які втратили пра­цездатність.

Роботу в зоні відчу­ження в надурочний час оплачували за перші дві години понаднормової ро­боти — у полуторному розмірі, а в наступні годи­ни —у подвійному розмірі з урахуванням кратності на підставі виправдних документів того періоду.

— Мій чоловік має III гру­пу інвалідності, втрата праце­здатності — 60%. Він працю­вав у зоні відчуження в червні 1986 року. Його заробітна пла­та становила 3120 крб. Яку пенсію він буде отримувати з 1 січня 2012 року?

— Для обчислення його пенсії буде враховано заробіт­ну плату в розмірі
3 тис. крб.

Спочатку визначаємо серед­ньомісячний коефіцієнт його заробітної плати: 3000 крб. діли­мо на 179 (це показник се­редньомісячної заробітної пла­ти робітників та службовців, зайнятих у галузях національ­ної економіки, за місяць, за який розраховують коефіцієнт заро­бітної плати, тобто за червень 1986 року). Отримуємо 16,76.

Для визначення заробітку для обчислення пенсії отрима­ний коефіцієнт множимо на середню заробітну плату (до­хід) у середньому на одну за­страховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхо­ві внески, за 2006 рік, що застосовують для обчислення пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове дер­жавне пенсійне страхуван­ня». Отримуємо 15 566,86 грн. (16,76 х 928,81 грн.).

Тепер визначаємо розмір пен­сії. Він становитиме 9340,12 грн. (15 566,86 грн. х 60% (роз­мір відшкодування фактичних збитків, визначений органами МСЕК).

— Це буде розмір пенсії чоловіка разом із додатковою пенсією за шкоду, заподіяну здоров’ю?

— Ні, це сума без додатко­вої пенсії. Розмір додаткової пенсії вашого чоловіка як ін­валіда III групи з 1 січня збіль­шиться з 15 до 30%, тобто його пенсія разом із додатковою становитиме 9586,72 грн. (9340,12 грн. + 246,60 грн.).

— А чи не буде обмежено цю виплату?

— Якщо ви добре знаєте чорнобильське законодавство, то повинні пам’ятати, що відпо­відно до статті 67 чорнобильсь­кого закону розмір пенсії ва­шого чоло-віка не може переви­щувати десяти прожиткових міні-мумів, установлених для осіб, які втратили працездат­ність. Тобто з 1 січня він отри­муватиме 8220 грн.

З якого заробітку призначатимуть пенсію

— Із 26 квітня по 5 трав­ня 1986 року та з 9 жовт­ня 1986 року по 18 жовтня 1995 року я працював у зоні від­чуження. За який період мені враховува­тимуть заробітну плату під час обчислення пенсії з інва­лідності, якщо моя інвалід­ність пов’язана з роботою у зоні відчуження?

— Відповідь на ваше запи­тання можна знайти в частині першій статті 54 Закону України «Про статус і соціа-льний захист громадян, які постраж­дали внаслідок Чорнобильсь­кої катастрофи». У ній перед­бачено, що пенсії з інвалідно­сті, що настала внаслідок Чор­нобильської катастрофи, мо­жуть призначати із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження у 1986 — 1990 роках, у розмірі відшкодування фак­тичних збитків. Якщо ви працювали безперер­вно в зоні відчуження в зазна­чений вами період, тоді згідно з постановою Кабінету Мініс-трів України від 23 листопада 2011 року № 1210 заробітну плату для обчислен­ня вашої пенсії буде враховано на ваш вибір за будь-які 12 мі­сяців роботи в період із лис­топада 1986 року по грудень 1990 року включно.

— Я ліквідатор, працював з 18 по 23 травня 1986 року по 12 годин у Чорно­билі. За яких умов буде враховано заробітну пла­ту за всі години?

— Ви, мабуть, знаєте, що в зоні відчуження з 7 травня 1986 року було введено шести­годинний робочий день та шес­тиденний робочий тиждень.

Ви працювали понад шість годин щодня, тобто понад норму. Для обчислення заро­бітку з урахуванням відпрацьо­ваного понад денну норму робочого часу ви разом із довідкою про заробітну плату за роботу в зоні відчуження повинні надати в орган Пенсій­ного фонду первинні докумен­ти, які підтвердять тривалість відпрацьованого вами щоденно робочого часу.

— А які це можуть бути документи?

— Це можуть бути табель обліку робочого часу, складений та засвідчений печаткою організації, у складі якої ви працювали, шляхові листи з відміткою організації зони від­чуження, куди вас направляли.

— Я хочу уточнити, який показник кратності буде засто­совано під час обчислення заробітку?

— Що стосується показни­ка кратності, то оскільки в травні 1986 року Чорнобиль належав до другої зони небез­пеки, буде застосовано показ­ник кратності три, також буде враховано збережений за основ­ним місцем роботи заробіток.

— У зоні відчуження я працював із 12 по 18 липня 1986 року. Як будуть визначати заробіт­ну плату для обчислення пенсії у зв’язку з інвалідністю в роз­мірі відшкодування фактич­них збитків?

— Ви відпрацювали в зоні від­чуження менш, ніж один кален­дарний місяць. Тому пенсію вам за вашим бажанням буде обчи­слено із заробітної плати, яку ви одержували за роботу в зоні від­чуження, за весь фактично від­працьований час із 12 по 18 лип­ня без додавання суми зарплати за межами зони відчуження. Під час обчислення вашої зарплати для призначен­ня пенсії зарплату за весь фак­тично відпрацьований час бу­де поділено на кількість від­працьованих вами днів, тобто на 7, а одержану суму буде пом­ножено на 25,4. Якщо дні робо­ти припали на вихідні та свят­кові дні, розрахунок зарплати здійснюватимуть у такому ж по­рядку, як і за роботу в робочі дні, а доплату за вихідні та святкові дні, нараховану за фактично відпрацьований час з урахуван­ням установленої кратності, буде додано до суми обчисле­ної зарплати.

Потім за формулою, зазна­ченою в постанові Кабінету Міністрів України від 23 листо­пада 2011 року № 1210, вам роз­рахують розмір заробітної пла­ти, з якої буде визначено роз­мір пенсії.

— З 26 квітня 1986 року по сер­пень 1988 року я працюваву у зоні відчуження. За який пе-ріод під час обчислення пен­сії у зв’язку з інвалідністю за нормами чорнобильського за­кону мені будуть визначати заробітну плату?

— Якщо ви пропрацювали в зоні відчуження із дня аварії не менш, ніж 12 місяців поспіль, за вашим бажанням, пенсію може бути обчислено виходячи із зарплати за будь-який пов­ний календарний місяць робо­ти в зазначеній зоні.

— Я був капіта­ном судна, яке з 18 по 25 трав­ня 1986 року перебувало безпо­середньо в зоні відчуження. Чи правомірно мені видали довід­ку про заробітну плату за роботу в зоні відчуження по дев’ять годин щодня?

— Робітникам та іншим працівникам із нормованим робочим днем оплату в підви­щених розмірах за роботу в зоні відчуження здійснювали за всі години надурочної робо­ти без обмеження. Ке-рівникам, інженерно-технічним праців­никам, службовцям із ненормованим робочим днем було дозволено здійснювати оплату надурочної роботи до 1 берез­ня 1987 року, але не більш, ніж три години на добу, а з 1 берез­ня 1987 року по 31 грудня 1990 року — не більш, ніж дві години на добу.

Хочу звернути вашу увагу на те, що роботу в надурочний час оплачували відповідно до статті 106 Кодексу законів про працю УРСР за перші дві годи­ни понаднормової роботи — у полуторному розмірі, а в наступні години — у подвійно­му розмірі з урахуванням крат­ності на підставі виправдних документів того періоду (та­бель обліку робочого часу, шляхові листи, довідки про від­працьований час).

Солдатам строкової служби

— Мій син у період прохо­дження строкової служби з 18 травня по 17 липня 1986 ро­ку в складі військової частини брав участь у лік-відації наслід­ків аварії на Чорнобильській АЕС. Із 2001 року його визнали інвалідом II групи внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військо­вої служби з ліквідації наслід­ків аварії на ЧАЕС, із втра­тою 80% працездатності. Як буде визначено його пенсію з 1 січня 2012 року?

— Ураховуючи те, що ваш син брав участь у роботах з лік­відації наслідків аварії на Чор­нобильській АЕС у період про­ходження строкової служби і, відповідно, заробі-тну плату йому не нараховували, розмір його пенсії визначатимуть виходячи з п’ятикратного роз­міру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час його перебування в зоні відчуження. Слід зазначити, що мінімальна заробітна плата 1986 року становила 70 крб.

Постанова уряду від 23 листопада 2011 року № 1210 передбачає обчи­слення чорнобильцям пен­сії з інвалідності в розмі­рі відшкодування фактич­них збитків із заробітної плати, отриманої за роботу в зоні відчуження, за будь-які 12 місяців поспіль такої роботи.

Отже, заробіток для обчис­лення пенсії буде визначено та­ким чином: 70 крб. множимо на 5, отримуємо 350 крб., потім цю суму ділимо на 179 крб. (показ­ник середньомісячної заробіт­ної плати робітників та служ­бовців, зайнятих у галузях національної економіки, за місяць, за який розраховують коефіцієнт заробітної плати, тобто за 1986 рік) отримуємо 1,95531. Це середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховують під час обчис­лення пенсії.

Заробіток для обчислення пенсії визначаємо так: 1,95531 множимо на середню заро-бітну плату (дохід) у середньому на одну застраховану особу в ціло­му по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 рік, що застосовують для обчислення пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’яз­кове державне пенсійне стра­хування», тобто 928,81 грн. От­римуємо 1816,11 грн.

Таким чином основний роз­мір пенсії становитиме 1452,89 грн. (ця сума визначається шляхом множення 1816,11 грн. на 80% — розмір відшкодуван­ня фактичних збитків, визначе­ний органами МСЕК). До пен­сії вашого сина буде призначе­но також додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров’ю, роз­мір якої починаючи з 1 січня 2012 року для інвалідів-ліквідаторів також збільшено, зокрема, для інвалідів II групи — з 20 до 40% від прожиткового мініму­му, визначеного для осіб, які втратили працездатність; підви­щення як інваліду війни II гру­пи в розмірі 40% від зазначено­го прожиткового мінімуму та цільову грошову допомогу. Отже, розмір пенсійної виплати вашого сина з 1 січня 2012 року становитиме 2160,49 грн., де 1452,89 грн. — основний розмір пенсії; 328,80 грн. — додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здо­ров’ю; 328,80 грн. — підвищення як інва-ліду війни; 50 грн. — цільова грошова допомога.

Пенсії інвалідам

— До 2008 року я отри­мував пенсію по інвалідності II групи як інвалід-чорноби­лець. З 1 січня 2008 року от­римую пенсію за віком. Їі роз­мір на сьогодні становить 1320 грн. Хочу дізнатися, чи доцільно мені з 1 січня пере­йти на пенсію з інвалідності відповідно до чорнобиль­ського закону?

— Так, доцільно. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1210 у разі, коли розмір пенсійної виплати (з урахуван­ням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індек­сації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів — учасників ліквіда­ції наслідків аварії на Чорно­бильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’я­зок інвалідності з Чорнобиль­ською катастрофою, II гру­пи — 255 відсотків прожитко­вого мінімуму для осіб, які втратили працездатність, їм виплачують щомісячну дер­жавну адресну допомогу до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

У разі зміни прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, здійснюють пе­рерахунок зазначеної допомоги виходячи з роз-міру встановлено­го прожиткового мінімуму.

Тобто з 1 січня 2012 року вам як інваліду II групи, інва­лідність якого пов’язана з ро­ботами з ліквідації наслідків ава­рії на Чорнобильській АЕС, га­рантовано мінімальну пенсійну виплату в розмірі 2096,10 грн. (255% множимо на 822 грн. — прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2012 року).

— А куди мені звернутися, щоб перейти на чорнобильську пенсію?

— Для призначення пенсії з інвалідності за нормами Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», вам потрібно звернутися в управління Пенсійного фонду України за місцем проживання з відповідною заявою. Якщо ви звернетесь із заявою протягом січня 2012 року, пенсію з інва­лідності вам буде призначено з 1 січня.

— Із 2-го по 5 травня 1986 року я була ліквідатором, вантажи­ла пісок у гелікоптери. Потім із серпня 1986 року по травень 1989 року працювала в зоні від­чуження. Для обчислення пен­сії з інвалідності в розмі­рі відшкодування фактичних збитків хочу врахувати заро­бітну плату, отримувану в період із 2-го по 5 травня. Проте в Пенсійному фонді мені в цьому відмовили. Чи мали право мені відмовляти?

— Так, рішення, прийняте органами Пенсійного фонду, є правомірним. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листо­пада 2011 року № 1210 перед­бачає обчислення пенсії з інвалідності в розмірі відшко­дування фактичних збитків із заробітної плати, отриманої за роботу в зоні відчуження, за будь-які 12 місяців поспіль такої роботи.

У разі, коли особа працюва­ла в зоні відчуження менше календарного місяця у 1986— 1990 роках, за її бажанням, пен­сію може бути обчислено вихо­дячи із заробітної плати, одер­жаної за роботу в зоні відчу­ження, за весь фактично від­працьований час в одному із неповних календарних місяців роботи протягом цих років.

Оскільки ви працювали в зоні відчуження постійно з сер­пня 1986 року по травень 1989 року, вашу пенсію може бути обчислено лише за 12 місяців такої роботи в зоні відчуження.

 

Категорія: Пенсійна реформа | Додав: rda (18.01.2012)
Переглядів: 1097 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
���� ��� windows 7, �����������, ������� ����������� ������������ 2013