Головна » Статті » Управління юстиції

Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації
Право на заснування друкованого ЗМІ. Право на заснування друкованого засобу масової інформації належить:
громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства, не обмеженим у цивільній правоздатності та цивільній дієздатності;
юридичним особам України та інших держав;
трудовим колективам підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення загальних зборів (конференції). Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації залежно від сфери розповсюдження. Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації залежно від сфери розповсюдження здійснюється:
загальнодержавної, регіональної (дві та більше областей) та/або зарубіжної сфери розповсюдження - Міністерством юстиції України;
місцевої сфери розповсюдження - Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції. Зразок заяви про реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації (зразок). Згідно із Законом "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" прошу (симо) зареєструвати (перереєструвати у зв'язку із зміною засновника, назви, мови, сфери розповсюдження видання) періодичне (або таке, що продовжується) друковане видання. Повідомляємо необхідні дані:
1.Засновник (співзасновник) видання: (засновник - юридична особа наводить повну назву згідно із документами, що підтверджують його (їх) цивільну правоздатність і подаються разом із заявою (копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, статуту (положення), установчого договору засвідчені нотаріально), громадянин України або іншої держави наводить паспорті дані, дані про громадянство, що підтверджується копією відповідних сторінок паспорту).
2.Вид видання: (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест)
3.Статус видання: (вітчизняне, спільне)
4.Назва (назви) видання:
5.Мова (и) видання: (змішаними мовами, паралельними випусками (із зазначенням мов )
6.Сфера розповсюдження: (місцева, регіональна (із зазначення областей наякі буде поширюватися видання), загальнодержавна, зарубіжна)
7.Категорії читачів:
8.Програмні цілі (основні принципи): (стисла характеристика програмних цілей або тематична спрямованість видання)
9.Передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання:
10.Юридична адреса засновника: (кожного із співзасновників) та його (їх) банківські реквізити, номери засобів зв'язку : (юридична адреса, що наводиться у заяві, повинна співпадати з адресою юридичної особи, визначено у відповідних документах - статуті, свідоцтві про державну реєстрацію, положенні тощо)
11.Місцезнаходження редакції:
12.Вид видання за цільовим призначенням: (загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове, науково-виробниче, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань мистецтва, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, медичне, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне /понад 40 відсотків обсягу одного номера - реклама/, інформаційне, для дітей тощо). У разі зміни юридичної адреси, банківських реквізитів, адреси редакції, виду, програмних цілей або тематичної спрямованості, періодичності випуску, обсягу та формату видання, статусу видання, виду видання за цільовим призначенням, вказаних у заяві, зобов'язуюсь (ємося) протягом місяця, з дня, коли такі зміни відбулись, повідомити реєструючий орган, в т. ч. Внести зміни до правоустановчих документів. Заява подається державною мовою у друкованому вигляді на аркуші формату А4 за підписом засновників (співзасновників) або уповноважених ними осіб (для засновників - юридичних осіб підписи уповноважених осіб засвідчуються печаткою). Строки розгляду заяви. Заява розглядається у місячний строк з дня її одержання. За результатами розгляду заяви приймається одне з таких рішень:
про державну реєстрацію;
про відмову в державній реєстрації;
про зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію;
про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ. Уразі виявлення відсутності (неточного або неправильного зазначення) в заяві відомостей, які передбачені Законом та Положенням, реєструвальний орган у десятиденний строк письмово повідомляє про це засновника (співзасновників). Зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію допускається реєструвальним органом не більше ніж на три місяці, якщо:
засновник (співзасновники) не подав(ли) до органу реєстрації всі документи, якими підтверджуються його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність;
між співзасновниками не укладено установчого договору, передбаченого статтею 9 Закону;
виникли обставини, за яких з незалежних від реєструвального органу причин своєчасне проведення державної реєстрації неможливе (невідповідність поданих документів законодавству України, наявність ухвали суду про заборону розгляду заяви конкретних засновників або конкретного друкованого ЗМІ, якщо внаслідок ухвалення реєструвального органом рішення будуть порушені права і свободи фізичних чи юридичних осіб тощо). Зупинений строк розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого ЗМІ поновлюється з дня, коли заявник письмово повідомить реєструвальний орган про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації видання. Відмова в державній реєстрації друкованого ЗМІ. Відмова в державній реєстрації друкованого ЗМІ можлива виключно з підстав, установлених статтею 15 Закону, а саме:
- якщо назва друкованого ЗМІ, його програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість суперечать статтям 3, 4 Закону;
- якщо реєструвальним органом уже раніше видане свідоцтво друкованому ЗМІ з тією самою назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами;
- якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого ЗМІ. Уразі неподання засновником (співзасновниками) протягом трьох місяців письмового повідомлення про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації видання, реєструвальний орган залишає заяву без розгляду та письмово повідомляє про це засновника (співзасновників). У разі, якщо є установлені Законом підстави для відмови в державній реєстрації друкованого ЗМІ, реєструвальний орган готує правовий висновок про відмову в державній реєстрації друкованого ЗМІ з викладенням підстав відмови - конкретних положень законодавства України. У преамбулі наказу вказуються норми Закону, які стали підставою для відмови в державній реєстрації, у пунктах наказу викладається рішення реєструвального органу та роз'яснюється порядок оскарження рішення до суду. Копія наказу про відмову в державній реєстрації друкованого ЗМІ надсилається заявникові супровідним листом за підписом керівника Департаменту, територіального органу юстиції на адресу одного із засновників, зазначену в заяві в установлений законом строк. Рішення про відмову в державній реєстрації друкованого ЗМІ або порушення встановленого статтею 13 Закону порядку розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого ЗМІ може бути оскаржене засновником (співзасновниками) у суді. Реєстраційний збір за державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. У разі прийняття рішення про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації орган реєстрації письмово повідомляє про це засновнику (співзасновникам) та вказує йому (їм) про необхідність сплатити реєстраційний збір за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Після прийняття рішення реєструючим органом про державну реєстрацію(перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації реєстраційний збір сплачується у встановленому розмірі до державного бюджету - ГУДК у Київській області, р/рах 31115054700001; МФО 821018, отримувач ГУДК у Київській області; код одержувача 24074109..
Призначення платежу: в дохід Держбюджету, за державну реєстрацію/перереєстрацію видання/інформаційного агентства) «назва видання/інформаційного агентства». Засновник (співзасновники) сплачує реєстраційний збір протягом одного місяця з дня одержання письмового повідомлення органу реєстрації про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (повідомлення надсилається на юридичну адресу засновника (співзасновників) або адресу, на яку вони безпосередньо вкажуть у заяві). Реєстраційний збір справляється у розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1287.
За державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації установлений збір у таких розмірах: а) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації із загальнодержавною, регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
б) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів - 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
в) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій - 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
г) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру, - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
д) свідоцтва про державну реєстрацію дайджесту - 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому:
розмір реєстраційного збору за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей та інвалідів зменшується на 50 відсотків;
звільняються від сплати реєстраційного збору друковані засоби масової інформації, засновані з благодійною метою і призначені для безплатного розповсюдження. Збір за перереєстрацію друкованого засобу масової інформації чи видачу дубліката свідоцтва. У разі перереєстрації друкованого засобу масової інформації за видачу свідоцтва справляється збір у розмірі 50 відсотків установленого реєстраційного збору. За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію періодичного друкованого видання або інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності справляється збір у розмірі 20 відсотків установленого реєстраційного збору. У разі перереєстрації друкованого засобу масової інформації у зв'язку із зміною найменування засновника за видачу свідоцтва справляється збір у розмірі 20 відсотків установленого реєстраційного збору. Видача свідоцтва про реєстрацію друкованого ЗМІ. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видається засновнику (співзасновникам) після сплати реєстраційного збору та надання відповідного платіжного документа, який залишається органу реєстрації. Друкований засіб масової інформації вважається зареєстрованим з дня видачі свідоцтва про реєстрацію.
У разі неподання засновником (співзасновниками) протягом трьох місяців з дня підписання наказу платіжного документа про сплату реєстраційного збору приймається рішення про вилучення з Державного реєстру друкованих ЗМІ відомостей про це друковане ЗМІ та визнається свідоцтво про державну реєстрацію цього друкованого ЗМІ таким, що не підлягає видачі.
ДО УВАГИ ЗАСНОВНИКІВ ДРУКОВАНИХ ЗМІ Відповідно до статті 16 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" засновник зберігає право розпочати випуск друкованого засобу масової інформації протягом одного року з дня одержання свідоцтва. В разі пропуску цього строку без поважних причин, свідоцтво про державну реєстрацію втрачає чинність. Підтвердженням про вихід у світ друкованого засобу масової інформації є, як встановлено статтею 33 зазначеного Закону, контрольні примірники періодичних видань, які безоплатно надсилаються редакцією засновникові і реєструючому органу. Враховуючи вищенаведене, та відповідно до статті 16 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" у разі ненадсилання до реєструючого органу протягом року контрольних примірників видань, Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі мають підстави прийняти рішення про визнання свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації таким, що втратило чинність.
Категорія: Управління юстиції | Додав: rda (09.11.2010)
Переглядів: 435 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
���� ��� windows 7, �����������, ������� ����������� ������������ 2013